Ochrana osobných údajov na www.kumran.sk

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom. 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – Kumran, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, vl. č. 19075/P, oddiel Sro, IČO: 36829960, DIČ: 2022442620, IČ DPH: SK2022442620, sídlo: Mýtna 1267/62, Stará Ľubovňa 064 01,  Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatelia): Ing. Martin Dubjel,  Mgr. Jakub Novák

2. Zoznam osobných údajov – meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, IP adresa.

3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

4. Príjemcovia osobných údajov. Osobné údaje sú spracovávané našimi zamestnancami za účelom vybavenia objednávky a vzájomnej komunikácie. Prístup k osobných údajom je poskytovaný doručovateľovi – kuriérskej alebo prepravnej spoločnosti:

- GEIS Parcel SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 46489592
- Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

K osobným údajom taktiež môžu mať prístup z dôvodu technickej podpory a technického zabezpečenia informačného systému naši externí dodávatelia, predovšetkým:

- Mgr. Martin Lojek, Pod lesom 1476/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 45379971

- ADALIA, s.r.o., Vodárenská 1925/15, 058 01 Poprad, IČO: 44104995

Osobné údaje dotknutých osôb zaregistrovaných pre odber noviniek na e-mail sú poskytované sprostredkovateľovi:

- ECOMAIL.CZ, s.r.o., Na Mlejnku 764/18, 147 00 Praha, ČR, IČO: 02762943

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy a na základe opravneného záujmu zákazníka.

6. Doba uchovávania osobných údajov – 7 rokov od posledného prihlásenia zákazníka na svoje konto.

7. Dotknutá osoba dáva súhlasom so spracovaním osobných údajov, resp. súhlasom s registráciou pre odber informácií o novinkách, špeciálnych akciách a zľavách na e-mail zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.