Máte otázky? Poradíme vám!
0911 287 854 (Po - Pia 8-15)
Nákupný košík 0,00 €

Váš košík

Spolu: 0,00 €

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Spotrebiteľ:

 

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: ......................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................                  

 

Odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

 

Kumran, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, vl. č. 19075/P, oddiel Sro, IČO: 36829960, DIČ: 2022442620, IČ DPH: SK2022442620 podľa §4, sídlo: Mýtna 1267/62, Stará Ľubovňa 064 01,  Slovenská republika. Štatutárny orgán (konatelia): Ing. Martin Dubjel,  Mgr. Jakub Novák (v ďalšom texte  ako „predávajúci“)

 

Kontaktná adresa (aj pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy): Kumran, s.r.o., Kláštorná 2, 065 03 Podolínec, Slovenská republika.

Tel. kontakt: +421 911 452 706

Email: kumran@kumran.sk

 

Číslo pokladničného dokladu / faktúry:....................................................................................................

Číslo objednávky: ........................................................................................................................................

Dátum predaja:............................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

 

         Tovar je nefunkčný        Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

 

         iný dôvod: ......................................................................................................................................

 

 

Kúpna cena vrátane nákladov na doručenie má byť vrátená:

 

     bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN ..........................................................................

 

      poštovou poukážkou na adresu: ..........................................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis spotrebiteľa

 

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba / platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená  poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .

Napísali o nás

Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

2 Tim 1,7